İstatistik, Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi

Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik ve Risk Analizleri

Araştırma-Uygulama Merkezi

(İRAMER) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER)” adlı bir merkez kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince kurulmuş bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi’ne (İRAMER) ilişkin esasları düzenler.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte kullanılan terimlerden;

a) “Üniversite”: Dokuz Eylül Üniversitesini,
b) “Merkez”: İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezini (İRAMER),
c) “Rektör”: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) “Yönetim Kurulu”: İRAMER Yönetim Kurulunu,
e) “Müdür”: İRAMER Müdürünü,

ifade eder.

Amaç

Madde 4 — Merkezin amacı üniversitemizde yürütülen uygulamalı araştırmaların planlanmasında ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, istatistik lisans ve lisansüstü çalışmalarında öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanı sağlamak, istatistik, yöneylem araştırması, aktüerya, risk analizi ve ilgili konularda yayın, eğitim, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamaktır.

Çalışma Alanları

Madde 5 — Merkez yukarıdaki amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar.

a) Araştırmacılara istatistiksel yöntemlerin kullanılmasında danışmanlık yapar,

b) Araştırmacıların topladığı verilerin istatistiksel değerlendirmesini yapar,

c) Araştırma ve uygulama projeleri planlar, uygular ve değerlendirir,

d) Kamuoyu araştırmaları, pazarlama araştırmaları, talep analizleri ve benzeri konulardaki çalışmaları planlar ve uygular,

e) Sigortacılık ve Risk Analizleri konusunda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla bağlantılı olarak araştırma, uygulama ve eğitim projeleri yürütür,

f) Kalite kontrolü ve üretim planlaması konularında eğitim, araştırma ve uygulama projeleri yürütür,

g) Çeşitli konularda istatistiksel veri tabanları oluşturarak araştırmacılara destek sağlar,

h) İstatistik konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışma olanağı sağlar,

i) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında yayınlar yapar, yayınları destekler, veri bankası oluşturur, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurar,

j) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapar ve ortak çalışmalar düzenler,

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenler ve gerektiğinde katılanlara belge verir,

l) Kuruluş amacına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapar, rapor hazırlar, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verir,

m) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapar.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 6 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) Danışma Kurulu.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu, Müdür tarafından önerilen beş aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve müdür yardımcısından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi, müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 —Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlar ve Rektörün onayına sunar,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları alır,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurar, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlar ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunar,

d) Müdürün önerisi üzerine, merkezin personel ihtiyaçlarını belirler ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunar,

e) Danışma Kurulu’nda saptanan görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda izleyen Danışma Kuruluna rapor verir,

f) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirler.

Müdür

Madde 9 — Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdüre yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür, müdür yardımcısına belirli yetki ve görevler verebilir. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 10 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde merkezi yönetir,

c) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp yönetim kuruluna sunar,

d) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlar,

e) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirler, görevlendirilmelerini sağlamak üzere yönetim kuruluna sunar.

Danışma Kurulu

Madde 11 — Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikimlerinden yararlanılabilecek üniversite içi ve üniversite dışı kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir.

Madde 12 — Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirilmeleri tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Rektörün başkanlığında toplanır ve aralarında bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 13 — Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren konularda kişisel görüşlerini kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilirler.

Çalışma Grupları

Madde 14 — Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

Destek Hizmetleri

Madde 15 — Merkezin idari ve teknik hizmetleri Müdürün önerileri göz önüne alınarak Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

İta Amiri

Madde 16 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.